Kontakt | Bli medlem | Om Rødt Fredrikstad

Aktuelt

Lokalprogrammet

Valgliste 2007

Palestina

Torgslaget
i Fredrikstad

Krystallnatten

Lenker

Fredrikstad
Rød Ungdom


   


   

Rødt Fredrikstads
program for kommunevalget 2007

I. Solidaritet og kollektive løsninger

II. Privat profitt; offentlig fattigdom...

III. Vi skal behandle folk skikkelig!

IV. En by å trives i!

I. Solidaritet og kollektive løsninger

Rødt Fredrikstad kjemper for solidaritet og kollektive løsninger, mot privatisering og markedsstyring.

Rødt Fredrikstad vil at alle skal få et forsvarlig helsetilbud, uansett privatøkonomi. Vi er mot markedsstyring av sykehus og helsetilbud.

Vi mener vannkraft må styres politisk, for vannkraften er en viktig ressurs som skal dekke våre behov for oppvarming og lys, ikke spekulanters behov for store fortjenester.

Vi krever at det gjeninnføres et system med 2 priser for strøm, slik at vi kan spare energi uten at fattigfolk må fryse. Vi er selvfølgelig mot å selge kommunens andeler i Fredrikstad Energiverk.

Et av de viktigste tilbudene i samfunnet vårt er enhetsskolen. Vi ønsker mer ressurser til skolen, bedre vedlikehold og lokale skoler uten lang reisevei.

Rødt er et marxistisk arbeiderparti. Vårt mål er det klasseløse samfunn i økologisk balanse, et samfunn uten klasse- og kvinneundertrykking, rasisme, utbytting og krig. Vi er for et inkluderende samfunn.

Det kapitalistiske systemet forutsetter plyndring av råvareressurser. Kaptitalismen produserer uten hemninger krig, kriser, arbeidsløshet og fattigdom,  i jakten på økt profitt.. Et slikt system lar seg ikke reformere, det må avskaffes.

Arbeidere og undertrykte over hele verden må stå sammen. Rødt står for internasjonal solidaritet med verdens arbeidere og undertrykte folk og nasjoner!tilbake til toppen

II. Privat profitt; offentlig fattigdom...

A. Kommuneøkonomien

De fleste velferdstjenestene er i dag kommunenes ansvar. Stortinget og skiftende regjeringer har gjennom mange år gitt kommunene nye oppgaver uten å gi nok penger til å utføre dem på forsvarlig måte. Den rød/grønne regjeringen har gitt mer penger til kommunene, men ikke nok.

Skolene i Fredrikstad har blitt utsatt for harde sparetiltak, elevene får ikke den undervisningen de har krav på. Rødt vil sette lojaliteten til velgerne over lojaliteten til statlig sparepolitikk. Vi vil ha økte skolebudsjetter, ikke dårligere skoletilbud.

Rødt vil ha en kraftig økning av kommuner og fylkers andel av skatteinntektene. Vi vil gå inn for at kommunen vedtar et budsjett bygd på befolkningens behov for tjenester, og holde tilbake skattebetaling til staten for å dekke utgiftene. Vi vil foreslå at politikerlønninger fastsettes ut fra gjennomsnittslønn i kommunen.tilbake til toppen

B. Privatisering

Mange fylker og kommuner har svart på den dårlige kommuneøkonomien med salg av kraftselskap og kraftrettigheter, omfattende privatisering og nedlegging av skoler, barnehager og sykehjem. Det er sterke kapitalkrefter som ønsker å tjene penger på kommunale oppgaver og naturressurser som strøm.

Det er i statlig og kommunale bedrifter det er mulig å få til integrering av folk på attføring, kvotering av kvinner, lærlingeplasser for jenter og ungdom med utenlandsk bakgrunn, meningsfylt arbeid for funksjonshemmede og mer.

Vi er mot privatisering og markedsstyring, det gir private økt profitt på bekostning av offentlig velferd. Rødt er mot å privatisere kommunale virksomheter i Fredrikstad, som Frevar, FEV og busselskapet. Løsningen på det mangelfulle offentlige tilbudet er ikke privatisering, men å utvikle det kommunale tilbudet.tilbake til toppen

C. Kraften selges ut, strømprisene går til himmels...

Etter at et samlet Storting vedtok markedsstyring av kraftprisene har vi alle fått merke resultatet. Privatisering og markedsstyring av strøm fører til profitt for spekulantene, kulde og tap for resten av oss.

Rødt vil ha tilbake den politiske kontrollen over vannkraften. Privatiserte kraftverk må kjøpes tilbake, og kraftforsyningen skal ikke styres av markedsspekulasjon.

Vi vil gjeninnføre et system med 2 priser  for strøm. Det kan bidra til energisparing uten å flå folk. Målet med kraftpolitikken må være  levere nok billig kraft til å dekke normalbehov, ikke varme oppkjørselen til hyttepalasserl og annet luksusforbruk.tilbake til toppen

D. Sterke fagforeninger; stolte arbeidere!

Fagforeningene har stolte tradisjoner i Norge. Det er takket være fagforeningene arbeidere i Norge ikke lenger behøver å stå med lua i hånden overfor sjefen. I dag prøver høyrekreftene å svekke fagbevegelsen gjennom privatisering og ved å fjerne hevdvunne rettigheter.

 • Kommunen skal bruke seriøse firmaer med organisert arbeidskraft når det innhentes anbud.
 • Det skal ikke brukes kontraktører.
 • Private barnehager og skoler som får tilskudd skal minimum ha tariffavtalevilkår.
 • Kommunen må bruke faste ansettelser i sine virksomheter, ikke fylle stillinger med korttidskontrakter, engasjementer og vikariater.
 • Rødt krever at alle ansatte har full ytringsfrihet om sitt arbeidsforhold og innsynsrett i alle forhold som angår arbeidsplassen.
 • De ansatte skal tilbys felles tariffbasert lønn, og ikke individuelle lønnsavtaler.tilbake til toppen

E. Tøffe og likestilte kvinner

Rødts langsiktige mål er et samfunn fritt for alle former for kvinneundertrykking. Rødt går inn for reformer som styrker kvinnenes stilling både økonomisk og ideologisk. Rødt er mot alle endringer som kan undergrave de rettighetene kvinner har oppnådd.

Kvinner dekker i stor grad omsorgsarbeidet for gamle, syke, funksjonshemmede og barn, både på jobben og i hjemmet. I hjemmet som gratisarbeid, i omsorgsyrker er kvinner ofte deltidsansatt og lavtlønnede,  noe som innebærer at kvinner i realiteten ikke har samme mulighet til å forsørge seg selv som menn har.

Det må innføres prøveprosjekter med 6-timers arbeidsdag i kommunens regi. Til å begynne med i helse og utdanningssektoren. Dette vil også rette opp skjevheter i timeantall mellom skiftarbeid og turnusarbeid.

Det bør jobbes for at flere kvinner kommer inn i tekniske yrker.Vi krever lik lønn for yrker med likt utdanningsnivå.

Innvandrerkvinner bør styrkes gjennom internasjonale kulturtiltak, norskkurs, selvstendig status, tolketjeneste hos lege, integreringskurs, basert på kvinnenes egne premisser.

Krisesenteret må sikres økonomisk trygghet.

Kommunen må støtte opp om økt forskning på kvinnesykdommer, bl.a. livmorsykdommer, fibromyalgi, svangerskapsforgiftning og bekkenløsning.tilbake til toppen

F. Åpenhet og demokrati

Avgjørelser som angår oss alle skal tas i full offentlighet. Rødts lojalitet ligger hos våre velgere. Vi vil ikke la oss binde til hemmelighold og kameraderi. Folks innsyn i hvordan avgjørelser tas og mulighet til å påvirke dem er avhengig av at kommunen er åpen, og at offentlighetsloven følges. Vi vil ha åpne møter i alle offentlige styringsorgan, med unntak for personalsaker og sosiale utvalg når de behandler klientsaker.

Organisasjonen Fredrikstad Utvikling består av folk fra næringslivev, politikere og byråkrater. Den hemmeligholder sine møter, og skjuler slik en viktig beslutningskanal i kommunen. Rødt vil ikke delta i denne organisasjonen  så lenge ikke alle møter er åpne for presse og offentlighet.tilbake til toppen

III. Vi skal behandle folk skikkelig!

A. Eldreomsorg

Rødt Fredrikstad mener at det skal innføres 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon mot slutten av et langt yrkesliv .

Ingen over 60 år skal være nødt til å jobbe nattevakter/nattskift,

Ingen skal presses ut av arbeidslivet.

Det er alle eldres rett å få være i sitt hjem så lenge de ønsker det og så lenge det er forsvarlig.. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp må rettes inn imot dette.

Statlige og kommunale tjenester som postkontor og lege i lokalmiljøet hjelpter til å  sikre dette.

Det skal være kommunal sykehjemsgaranti.

Alle sykehjem skal drives kommunalt.

Bemanningen ved sykehjemmene må være slik at de eldre ikke må stå opp seint og legge seg tidlig. De må få dusje når de vil og sikres en variert og næringsrik kost. Kommunen må være med på å tilrettelegge for meningsfylte aktiviteter og støtte de eldres initiativer.

Alle eldre som ønsker det må få  enerom.tilbake til toppen

B. Legevakt

Da legevakta i sommerferien skal betjene et mye større befolkningsgrunnlag enn ellers i året, må den bemannes i forhold til dette.

Legevakta må holdes døgnåpent i sommerferien.

Ventetiden må reduseres.tilbake til toppen

C. Helsestasjoner

Helsevesenet skal være gratis og offentlig, forebyggende helsearbeid utføres best gjennom kommunal oppfølging.

Dette må skje gjennom helsesøster ved skolene, gjennom helsestasjoner og gjennom kommunal fastlegeordning.

Alle gravide må få tilbud om oppfølging hos  jordmor gjennom svangerskapet. Kommunen må gjennom helsestasjonene tilby gratis svangerskapskurs til alle gravide og deres partnere.

Prevensjonsveiledning og abortforebyggende tiltak må drives av en kommunal tjeneste, gjennom helsesøster ved skolene og helsestasjon for ungdom.

Ingen kommunale midler skal gis til Amathea, som tidligere het Alternativ til Abort i Norge, Aan.tilbake til toppen

D. Helse

Det skal ikke være nødvendig å henvende seg til private leger og institusjoner for å få utført operasjoner, undersøkelser eller behandlinger som er av helsemessig nødvendighet. Ventetiden på nødvendig medisinsk behandling må reduseres betraktelig.

Pasienter må få lov til å bytte fastlege mer enn to ganger i året, uten å måtte oppgi grunn..  - Å ha et godt tillitsforhold til legen sin skal være en pasientens rett. Det må bli lettere å klage på fastlegen sin.

Fredrikstad har i dag ikke noe eget sykehus, bare tilgang på sykehuset Østfold. Det er viktig at det skal finnes nok sengeplasser til at Fredrikstads beboere kan benytte sjukehuset mer enn bare som operasjonsstue. Vi er mot at Helse Øst skal slås sammen med Helse Sør. Vi trenger en lokalt basert sykehustjeneste.tilbake til toppen

E. Tannlege

Den offentlige tannhelsetjenesten må bli gratis som i andre land, i første omgang må den utvides til å gjelde til 20 år for studenter og andre uten fast arbeid.

Styrket offentlig tannpleietilbud til barn, og hyppigere innkalling til konsultasjoner

Det opprettes kommunal tannlegevakt.

Det må bli lettere å få skadeerstatning for dårlig tannbehandling og amalgamforgiftning.tilbake til toppen

F. Integrere eller inkludere utlendinger

Rødt Fredrikstad er et antirasistisk parti. Vi mener det forkastelig å dømme eller se ned på andre folkegrupper og mennesker, ettersom vi uavhengig av hudfarge eller bakgrunn er mennesker med samme rettigheter og evner

Alle innvandrere, asylsøkere og flyktninger må få rett til en tilrettelagt norskopplæring, utdanning og opplæring i eget morsmål

Fritidsklubber og skoler må gå mer aktivt inn og få med seg de unge i arbeidet mot rasismen

Vi vil ha kvotering for innvandrere og flyktninger i et rettferdig arbeidsmarked, boligmarked og i offentlig virksomhet for å få dem lettere integrert.

Rødt Fredrikstad vil at Fredrikstad benytter seg av sine vennskapsbyer til å skape sterkere forbindelse verden over, og bruker all mulig kulturell og informasjonsmessig utveksling til å skape forståelse kulturene og folkene imellom. Det bør etableres flere slike vennskapsbyer til studentutveksling og antirasistisk og kulturelt arbeid

Asylmottaket trenger å opprustes for å kunne være en akseptabel velkomst til Fredrikstad.

Den psykologiske oppfølgingen av flyktninger og asylsøkere er viktig for å behandle skader og forebygge belastninger et langvarig opphold i asylmottak kan medføre. Det er viktig at asylsøkere og flyktninger kommer ut av mottakene og inn i samfunnet så raskt som mulig.tilbake til toppen

G. Funksjonshemmede

Rødt Fredrikstad vil at byen vår skal være et godt sted å bo også for folk med funksjonshemming og for eldre. Det settes krav til at både offentlige og private bygg skal være tilrettelagt for funksjonshemmede. Dette gjelder også utearealer.

De som trenger det må ha tilgang på bolig med livsløpsstandard.

BDA, hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien styrkes

Kommunen må skaffe tilrettelagte arbeidsplasser til de som trenger det.

Kommunen må skrive omsorgskontrakt med de som krever dette.

Kommunen må støtte idrettslag og fritidsklubber som setter i gang tiltak for funksjonshemmede.

Vi vil ha flere parkeringsplasser for bevegelseshemmede.tilbake til toppen

H. Fattigdom

Sosialklienter

Informasjon om den nasjonale- og lokale "fattigdomsgrensa" i Norge må forbedres. På sosialkontorene heter det : "Norm for sosialhjelp". Dette betyr at alle i landet har rett til å sitte igjen med et minstebeløp pr. mnd. ETTER betalt husleie og strøm. Få er klar over dette, og mange lever på under 8000,- netto pr år, som på nasjonal basis begrunnes som fattigdom.

Mange er arbeidsløse i Norge, 50 000 barn lever under fattigdomsgrensen. Ingen skal være nødt til å stå på kne for å få det de har rett til ifølge lover og regler. Alle skal ha rett til et verdig liv, og det skal være like regler for alle.

Alle som er for sjuke til å jobbe må få meningsfylt attføring eller førtidspensjonering. Det må bli lettere tilgang til sosialstønader, pga dyrere strøm og kutt i barnebidragene til enslig mødre- og fedre.

Vi må få bukt med tabuene rundt det å søke om sosialhjelp. Informasjonsplikten ihht. lov om sosiale tjenester må overholdes, alle skal vite hva de har krav på.tilbake til toppen

I. Rusmisbrukere

Hjelpetilbudet til rusmisbrukere må utvides. Avrusningstilbudet og ettervernet må styrkes. Det må settes opp sprøyteautomater som må vedlikeholdes. Kommunen må ha et helhetlig behandlingstilbud til rusmisbrukere.tilbake til toppen

J. Alkohol

Skjenkebevillingene skal:

 • bare gis til bedrifter med tariffavtale
 • ikke gis til bedrifter som skylder skatt
 • ikke gis til bedrifter som ikke har gode nok brannrutiner, og kontroll med antall gjester
 • trekkes tilbake der det ikke betales kommunale avgifter
 • trekkes tilbake dersom ikke alle har adgang under like forutsetninger
 • fratas skjenkesteder som bruker stripping, vold, toppløsservering og lignende usmakelig og menneskeforaktende lokkemidler
 • Åpningstidene på Fredrikstads utesteder må være bestemt av hensyn til beboerne rundt / i sentrum
 • Det må være hyppige skjenkekontrollertilbake til toppen

K. Barnehager

Målet er gratis kommunal barnehageplass til alle som ønsker det. Det er over skatteseddelen utjevningspolitikken skal utføres, ikke i egenandelene. Kontantstøtten bør fjernes til fordel for dette målet.

Rødt er prinsipielt imot private barnehager. Dersom disse skal ha kommunalt og statlig tilskudd og støtte må de følge kommunale inntaksregler, og ha tariffavtale eller bedre vilkår for de ansatte.

For å dekke behovet for barnehager, uten at det pedagogiske tilbudet, antall ansatte per barn, og de ansattes rettigheter undergraves er det et mål for Rødt å sikre kommunale barnehageplasser nok. Det må bygges flere barnehager med sikte på barnehageplass til alle innen 2005.

Åpne barnehager for hjemmeværende, der de kan komme sammen med førskolelærere. Det er særlig viktig at barn med sosiale eller andre behov får plasser, dette gjelder også barn med fremmed morsmål. Disse trenger barnehagen til å tilpasse seg samfunnet før skolen begynner.

Foreldre skal slippe å betale barnehageavgift for perioder hvor barnet er borte fra barnehagen pga. sykdom. Legeerklæring fra allmennpraktiserende lege må fremvises.

Den kristne formålsparagrafen skal ut av barnehagen. Religionsfriheten og likheten skal være bærebjelke i tillegg til barnas rettigheter.tilbake til toppen

IV. En by å trives i!

A. Bymiljø

Fredrikstad må bli en reell miljøby, tilrettelagt for mennesker og myke trafikanter. Det er ikke noe mål for Rødt å lage en drive-in by der all aktivitet skjer fra bilvinduet.

For å tilpasse byen til mennesker må alt fra fortauskanter til fortausbredder og nye gågater planlegges for å gjøre det lettere å sykle, gå , trille barnevogn, kjøre rullestol, rullator, gå med krykke eller stokk, trekke handletrille o.s.v. Framkommeligheten må også sikres om vinteren med prioritering av måking og strøing av sykkelstier, fortau og gangstier.

Fredrikstad bør fortsatt være en by med mye trehusbebyggelse, parker og grøntarealer. Det er bedre å være en stor småby enn å prøve å være en liten storby. Dette preget bør ligge til grunn i valget av kommunale utbygginger og planleggingen av uteområdene.

I stedet for å fylle byen med biler bør heller bilene dirigeres ut av sentrum og gamlebyen, og nye og hyggelige metoder for transport bør planlegges.

Det bør vurderes en gågate i Storgata, og innkjøring til Stortorget fra Farmannsgata. Vannveiene bør bli en viktigere del av byen, med økt satsing spesielt i turistsesongen.

I boligområdene bør det i all hovedsak være beboere og deres gjester som kjører og parkerer. Dette vil gi trygghet for barna som leker der. Det krever også lave fartsgrenser ,fartsdumper, og stenging for gjennomgangstrafikk.

For skolebarna er det viktig å sikre trygg skolevei og vei til lekeplass. Den beste måten er å hindre kontakt mellom biler og skolebarn gjennom egne sykkel og gangstier. I tillegg bør ikke foreldre kunne kjøre helt fram til skolene da stressa foreldre og små barn er en farlig kombinasjon.

Lufta må forbedres gjennom krav til rensing av utslipp til luft både fra industri og fra private. Den nye teknologien for privat fyring må innføres innen få år. I tillegg må bruken av gassbusser og hydrogenteknologi, lagring og distribuering utvikles. I kommunen bør dessuten el-biler og hybridbiler ha sin plass. Det blir ikke bedre luft med flere veier og dyrere strøm. Vi bør være åpne for utprøving av bølgekraft i kommunen.tilbake til toppen

B. Byplanlegging

Fredrikstad er i dag en by preget av at ethvert bygg og byggeprosjekt planlegges hver for seg, og uten videre hensyn til helheten i bybildet. Derfor har vi for eksempel en gågate som er en sammenrasking av bygninger i forskjellige stilarter og byggematerialer, uten noe plan.

Fredrikstad trenger en helhetlig plan for å utvikle de forskjellige stilartene på hvert sitt sted, uten de stilbruddene vi ser i dag. Det må vedtas langsiktige planer som gir de ulike områdene og gatene sin langsiktige stil. På sikt vil dett gi en flottere by, uten lappverkspreget.

Det må i framtida legges mer vekt på helhetstenkning når byen bygges ut. Rødt mener det er viktig at vi ikke får en by der bare de rikeste skal ha boliger i sentrum. Derfor stiller vi krav til at det skal utbygges billigere  og barnevennlige områder i sentrum.

Vi mener den nye bydelen Værste har nok rikmannsboliger. Nå må det lages en plan for å utvikle en bydel for barnefamilier, eldre, enslige, sosialboliger, studentboliger, og lignende. Med vekt på nærkafeer, butikker, barnehager og skoler, i tillegg til forsamlingslokaler som kan skape en felles identitet i den nye bydelen.

Rødt ønsker en miljøvennlig by, og vi ønsker en levende by i ordets rette forstand. Derfor trenger vi et sentrum der mennesker bor, og som ikke stenger med butikkene. I dag er Fredrikstad preget av et stort transportbehov for å dekke hverdagslige behov.

Ved å utvikle byen og bykommunens forskjellige deler bør behovet for bilkjøring reduseres, og det må legges bedre til rette for gang, sykkel, ferge, og annen kollektiv framkommelighet.

Fredrikstad er en by preget av småhus og trehusbebyggelse i store områder. De områdene der trehusene dominerer bør dette særpreget beholdes. Blokker bør legges i de allerede høyt bebygde områdene. Det er ikke ønske om høyhus i Holmenområdet.

For å sikre et best mulig bymiljø i sentrum bør tyngre industri planlegges lagt utafor sentrum og bebodde områder. Det er åpenbart at det trengs arbeidsplasser i nærområdene, men den mest forurensende og forstyrrende bør legges i større avstand enn det historisk var vanlig, på grunn av det vi i dag vet om oppvekstmiljø og luft og støyforurensing. Det å bygge opp byer rundt industriarbeidsplasser er gammeldags og helseskadelig.

Kommunale boliger til sosiale formål bør spres i hele kommunen så de bli en del av fellesskapet.tilbake til toppen

C. Kultur

Rødt Fredrikstad er for et mangfold i kulturlivet, og det kan ikke utvikles uten at det finnes kultur i kommunal regi/ i kommunale bygg. Fredrikstad trenger en skikkelig teaterscene og en friluftsscene.

Vi vil gi støtte til sosiale og kulturelle tiltak som arbeider for en rettferdig holdning og fordeling mellom de forskjellige grupper mennesker i samfunnet. St. Croix er et slikt unikt tilbud vi støtter.

Biblioteket må sikres de ressursene det trenger for å være en kulturbærer, med filialer i alle kommunedeler.

Korps, kor og musikkskolen må få økt støtte til å drive sitt ungdomsarbeid gjennom gratis lån av kommunale bygg og billig busstransport til stevner o.l.

Kirka må skilles fra staten slik at det blir reell religionsfrihet i Norge. Deretter er det bare de verneverdige gamle kirkene som kommunen skal drive vedlikehold av. Disse må være tilgjengelige som konsertlokaler o.l. Ikke bare for religiøse konserter men også for andre kulturaktivitetertilbake til toppen

D. Idrett og lek

Som et alternativ til å drive rundt i bykjernen mener Rødt Fredrikstad det er viktig at ungdom har meningsfylte tilbud, og tilbud i sitt lokalmiljø. Det er dessuten viktig at tilbudene er trygge, uten lange avstander.

Ungdommen bør få et eget rusfritt ungdomshus i sentrum.

De kommunale badene må opprettholdes, og prisene må ikke økes.

Bading er en allmenn rett for alle beboere og gjester i Fredrikstad. Derfor er det viktig at strandretten ikke hindres med ulovlige piggtrådgjerder og hyttebygging. Ingen dispensasjon fra rikspolitiske retningslinjer.

Ramper til skateboard og rulleskøyter bør støttes med materialer av kommunen for å gi sikre lekeplasser utafor veier og lignende

Idretten må støttes som breddeidrett, barn må spares for elitepress. Det er ikke kommunens oppgave å gi driftsstøtte til klubber som lønner sine spillere og på andre måter oppfører seg som et privat firma.

Opplæring i sjølforsvar bør bli obligatorisk på alle barne- og ungdomsskoler.

Kommunen må ta ansvaret for sprøyting av isbaner i alle skolekretser, og klipping av fotballøkker.tilbake til toppen

E. Oppvekst i Fredrikstad

Det er viktig at ungdom som ikke føler seg hjemme i idrettsmiljø, eller annen organisert fritidsaktivitet har et tilbud om et sted å være. Dette tilbudet er det både St. Croix og fritidsklubbene som kan bidra med. St. Croix må styrkes med et tilbud til ungdom som ikke er med på organiserte aktiviteter, vi vil støtte utviklende og skapende ungdomsaktiviteter i hele kommunen der ungdom er med og utvikler tilbudet.

Fritidsklubbene må ha lørdagsåpent, og utvidet åpningstidene ved spesielle anledninger. Det er dessuten viktig at ungdom har et tilbud om rusfrie diskoteker i helgene, og et sted å gå etterskoletid.

Ingen fritidsklubber skal nedlegges. klubbene skal være lokale men med kontakt seg i mellom.

Helsestasjonen for ungdom må utvide åpningstiden til minst å omfatte mandager i tillegg til torsdager. Prevensjonsveiledning og abortveiledning er et offentlig ansvar, og helsestasjonen for ungdom er viktig i det abortforebyggende arbeidet.

Det bør arbeides for å innføre et ungdomsråd der ungdom har innflytelse over egne saker uten å bli et barnekommunestyre som bare er til pynt.tilbake til toppen

F. Miljøvern

For å bedre og trygge miljøet er det viktig å holde de store forurenserne under oppsikt. Industrien og landbruket er fortsatt store miljøforurensere på tross av store forbedringer. Arbeidet for mindre utslipp, høye bøter, og alternative driftsformer i jordbruket er viktige metoder. Det er viktig å ta hensyn til beboere når industri skal plasseres, og i byen bør boliger og reine arbeidsplasser prioriteres foran forurensende industri.

Den andre store forurenseren er bilen. De fleste bruker bilen uansett reiselengde, og dette er et forbruk som ikke er bærekraftig. Derfor bør alternative løsninger brukes. Gang og sykkelstier må prioriteres .

Det må være et aktivt forbud mot tomgangskjøring. Dersom frivillighet ikke hjelper må det innføres piggdekkforbud.

Sykler bør kunne lånes etter handlevognprinsippet, og korps ,kor og foreninger bør få tilbud om billig buss til arrangementer for å redusere bruken av privatbiler.

En del transport med bil vil fortsatt være praktisk og nødvendig, men der er det viktig at kommunen prøver alternative energikilder. Elbiler, hydrogen , gass og andre mer miljøvennlige drivstoff finnes og må prøves. El-biler skal få gratis parkering i kommunen og gratis ladestasjoner i sentrum og på kommunale eiendommer utover i kommunedelene.

Unødvendig transport, og tungtransport må bort fra boligstrøkene. I prinsippet bør det ikke gå transport gjennom Fredrikstad på vei, bare til og fra. Det må mudres opp sånn at større båter kan gå lenger opp i elva, så vi slipper transporten over land. Toget bør brukes i mye større grad, og bygges ut til dette formålet.

Golfbaner er en miljømessig uting, i tillegg til at det er sløsing med fellesarealene å legge disse i bynære områder. Planene om golfutbygging i Fredrikstad er basert på å importere spillere fra Oslo og Akershus, og dette medfører økt biltrafikk. Dessuten bør vi dyrke den matjorda vi kan for å gjøre vårt bidrag til verdens matproduksjon. Rødt Fredrikstad mener golfbaner bare bør bygges på steder som er ubrukelige til boligformål eller matproduksjon.tilbake til toppen

G. Kollektivtransport.

Privatbilismen utgjør den største lokale miljøtrusselen. Den forårsaker i tillegg til CO2-utslipp store støy og støvplager, og store matjordarealer går tapt. Dessuten er bilen en storforbruker av ikke fornybare ressurser. Den menneskelige siden er lidelsene som trafikkulykkene skaper.

Oppretting av "Bestillingsbuss"-ordning lik Lillehammers modell.

Ordningen består av drosjer som kjører faste ruter, med faste påstignings-/stoppesteder. Tilbudet gjelder for alle, og koster kun litt mer enn en bussbillett. (Her gjelder også honnørrabatt) Dette er spesielt gunstig for eldre og uføre som ellers benytter seg hyppig av drosje. Dette er også miljøvennlig. Også kveldstidstilbud når minibussene har sluttet å gå.

Det må satses sterkt på kollektivtransporten så den blir et reelt alternativ for folk. Billigere, bedre, oftere. Det må prøves med gratis ruter for å få flere til å bruke kollektivtransport. Bedre ruter. Påbud om sikkerhetsbelter i alle bybusser. Det bør dessuten satses mer på senkbare busser for å lette påstigningen for alle.

For å bedre tilbudet i fylket må vi framskynde to-spor på toget til Halden og flytte transport over på godstog. Med et ekstra spor kan det innføres lokaltog mellom byene i Østfold som går hyppig særlig i helgene og rushtrafikken.

Tilbudsbilletten BUZZ-kort må selges til alle

For å bedre hastighet på kollektivtransporten må bussene prioriteres i rush trafikken, for eksempel i Gunnar Nilsens gate. Ferger må utvides som del av kollektivtilbudet, særlig om sommeren. Da bør den gå faste ruter lenger utover, kanskje bli en badeferge i ferien og gå til de store badeplassene. Dette vil fjerne mange parkerings og kjøringsproblemer ved badestedene.tilbake til toppen

H. Skole og ungdom

Barne- og Ungdomsskoler

Bygningsmassen på skolene må vedlikeholdes, og et skikkelig arbeidsmiljø sikres for elever og lærere. Det må være nok klasserom til at alle klasser har sitt eget klasserom. Full rehabilitering og utvidelse av barneskolene innen 2005! Forbud mot bygging av nye offentlige bygg før restaurering av skolene (og alders og sykehjemmene) er fullført.

Rødt er imot eliteskoler for den rike overklassen og religiøse grupper.

Derfor er vi imot alle private grunnskoler og videregående skoler. Alle bør kjenne hverandres religion og respektere denne, derfor bør ikke religion skille elevene. Den kristne formålsparagrafen og forkynnelsen i religionsfaget må bort. Det må innføres religionslikhet.

Enhetsskolen bør styrkes på bekostning av eliteskolene. Alternativ pedagogikk må inn i skolen, ikke forbeholdes noen få.

Det må mer informasjon via skolen om barns økende lese- og skrivevansker; og symptomene på disse problemene, som b.l.a dysleksi, ADHD. Gjerne gjennom informasjonsskriv til foreldrene i regi av PPT eller FAU. Det må innføres spesialundervisning til ALLE barn med lese- og skrivevansker; også til "udiagnostiserte tilfeller"! Undervisningen i grunnskolen og den videregående skolen bør tilrettelegges slik at funksjonshemmede i likhet med funksjonsfriske kan få den undervisningen de har krav på.

For å kunne følge opp den enkelte elev må elevtallet i grunnskolen senkes til maks 15 elever pr klasse. Dette bidrar til mindre mobbing og mer hjelp til hver elev. Dersom det skal eksperimenteres med annen slags gruppedeling må ikke rammetimetallet senkes. Antall sosiallærere og leksegrupper må økes, det er alltid de svakeste som taper på nedskjæringer. Skolefritidsordningen skal være for alle elever i kommunene til samme pris, med mål om å være et gratis tilbud.

Alle skoler skal ha et antimobbe program, det skal være trygt arbeidsmiljø for elever og lærere.

Videregående skole:

Retten til videregående skole bør utvides så elever kan ta hvileår, få barn, rekke å bli rehabilitert etter sykdom og lignende.

Det er viktig at voksne får mulighet til å fullføre 10.klasse og videregående skole og at kommunen støtter opp under etterutdanningsreformen.

Kommunen må komme med konstruktive oppfølging av skoletrøtte elever.tilbake til toppen

I. Gamlebyen

Gamlebyens særpreg må beholdes. Men for å beholde en levende by bør det legges mer vekt på boliger i de gamle militære bygningene. Studenthybler som kan brukes til sommerhotell vil legge grunnlaget for å opprettholde en levende bydel. Statlige institusjoner bør etableres som erstatning for tapte arbeidsplasser i forsvaret. Det er viktig at kommunen gjør sitt for å støtte opp om dukketeaterakademiet.

Bilfritt Gamlebyen er et delmål for et friskere Fredrikstad i en miljøvennlig verden. Kongstenbussen må kjøre helt inn til Gamlebyen på tur OG retur som fast rute. Sykler bør kunne lånes etter handlevogn-prinsippet

Områdene rundt Gamlebyen som nå er fristilt av det militære bør vurderes oppdyrka, utbygd, eller brukes til friområde og rekreasjon. Rødt ser det som sløsing med arealene å legge en golfbane for Oslo og Akershusfolk i et så sentrumsnært område. Dette vil også medføre mer forurensing og trafikk. Golfbaner bør utvikles på områder som ikke kan brukes til andre formål.


Copyleft Rødt Fredrikstad 2007
fredrikstad@rv.no